काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका पदाधिकारीहरु संग छलफल

सहरी विकास मन्त्रालयमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका पदाधिकारीहरु संग काठमाण्डौं उपत्यकाको वैज्ञानिक र व्यवस्थित सहरीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत र कार्यक्रमगत विषयमा छलफल